L'entreprise AdamS en profitant des fonds européens, vise à optimiser les processus de production , nous cherchons de nouvelles solutions et des innovations afin de maintenir l'avantage concurrentiel.

Rok 2009 - 2010
Realizowaliśmy projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorczość
Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Projekt pt. "Poprawa konkurencyjności Firmy "AdamS" H. Pędzich w Mrągowie poprzez kompleksowe podniesienie, jakości obsługi klientów dzięki zakupom nowoczesnych urządzeń technicznych i oprogramowania";
Wartość całkowita projektu 1 286 014,05 PLN
W ramach projektu zakupiliśmy maszyny i urządzenia produkcyjne, oprogramowanie komputerowe, wyposażyliśmy stanowiska pracy do konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń.

Rok 2009 - 2010
Realizowaliśmy projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorczość
Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
Projekt pt. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien o podwyższonej sztywności i termoizolacyjności";
Wartość całkowita projektu 4 641 626,87 PLN
W ramach projektu wprowadziliśmy do produkcji i sprzedaży okna o zwiększonej termoizolacyjności Passiv-line. Powstał także nowy zakład produkcyjny w Barczewie o powierzchni 5500 m2.

Kolejny wniosek z działania 1.1.9 jest na rezerwowej liście rankingowej.
Czekamy również na rozstrzygniecie dwóch wniosków o dofinansowanie z działania 1.1.7.

En bref:

Copyright © 1993 - 2020 "AdamS" H. Pędzich